ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH RIÊNG VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHĐN NĂM 2024
Họ tên hoặc CCCD cần tìm:
 Họ tên Mã hồ sơ Ngày đăng ký Trạng thái Ngày nộp