ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHĐN NĂM 2023
Họ tên hoặc CCCD cần tìm:
 Họ tên Mã hồ sơ Ngày đăng ký Trạng thái Ngày nộp